NEW FEATURE: VOTE & EARN NEATOPOINTS!
Submit your own Neatorama post and vote for others' posts to earn NeatoPoints that you can redeem for T-shirts, hoodies and more over at the NeatoShop!


Oded Ezer's Hebrew Typography Art: Tybrid.

Israeli typographer Oded Ezer, whose work Typosperma was featured on Neatorama before, had come up with a new project: Tybrid, using Hebrew letters.

Link - Thanks Oded!


Newest 3
Newest 3 Comments

לכבוד מר עודד עזר מכובדי, הינה קרה מיקרי וניתקלתי ברישום שלך על דף רשת האינטרנט ומיד היזדקרה לעומתי מילת "סדר-דפוס עברי מובהק" שאכן הרעידה בי את אמות-הסיפים, כי, ניתנת האמת להיאמר, חרף היעדרותי, משום-מה, מן המולדת, מזה כעת כבר שישים-ואחת שנה, ועל-אף מגוריי הממושכים פה באר"הב, כזה בדיוק הייתי אני, בנוסף על תפקידי בהוראת שבע שפות, זאת בתור פרופסור למדעי-הרוח, מזה זמן ועידן, בטרם פרישתי לגימלאות עקב גילי המתקדם ובגלל היותי על סף סגיאות-הנהור, זאת ועוד: לקותי בנכות - לא עליך! - אלא שבמיקרה שלי קיימתי את סדנתי שלי לתיסדור-דפוס עברי ורב-לשוני לא שם אצלכם אלא כאן על נהרות נכר - אך מכל-מקום לידיעתך שלא מתחרה אני לך, חלילה, ולא בטיח, ותסלח לי בכלל על שהילאיתיך בזה בסיפור ישן-נושן שכזה, שגם איננו בעצם אלא הקדמה. מה שבאמת היה בדעתי לשאול אותך הוא זה:: מאחר שאת סיפרי החדש על הוויותיי וחוויותי שחוויתין בעת התרתמותי, בנעוריי במולדת, למשימות כאלו מרסקות-איבריי אף מרוממות-רוחי במחתרת, בסביבות-שנות-הארבעים - יצירה שהיא די משמעותית גם ובעיקר מבחינה תולדותית גרידא ושחוששני בכנות מלהשהות את הוצאתה לאור עד למלאות לי מאה ועשרים, או לחילופין מלהפקירה ומלהניח לה כי ייסתם עליה הגולל בבוא-עיתי - חיברתיו (כלומר את הספר, נושא הכותרת: מעללי חביב -בביתיים רפות -אף דגושות בהתבקש הדבר - במערכות ה"לבב" - בעברית שמקור מחצבתי היא, הייחודי בה"א הידיעה, כראוי וכיאות - על אפה ועל חמתה של המציאות האמריקאית, שבה לא יכירנה מקומה של העברית כמלוא-הנימה, ויהי מה!!
והינה, נוכח היותי מנוע, בעיקבות נכותי, מלערוך מסעות כלשהם ארצה על מנת לבוא בדברים שם עם מו"לים עבריים מיועדים לספר שמדובר בו, לכן נחלתי די מנות-אכזבה ותיסכול תוך כדי שפע מאמציי המאומצים, האדירים, הרצופים, ושעלו עד-כה בתוהו, לאתר מו"ל מתאים כלשהו בדרך זו או אחרת - ומכאן האתנע גם לפנייתי זו הנוכחיתאליך, ברשותך האדיבה. סיומו של דבר וסיכומו
. על כל שמץ שימצו של רמז חיובי מצידך בהקשר למבוקשי הנ"ל, זה שנתונים ומסורים לו עתה רוב מעייניי ואף עיתותיי - אהיה אסיר-תודה לך עד-למאד. והריני, תוך-כדי תוחלתי זו הדרוכה לקראת-דברך כי יגיעני בהקדם המירבי, באותיות עבריות של קידוש-לבנה - זאת בשל חשיכות-ראותי, אנא! - ובאמצעות הדו"אל החוזר, לפי מעני שלמעלן -שלך בברכה נאמנה וידידותית, חביב - חזק
נ "ב: מה זה "תיבריד" כי אדע? מאת סדר-דפוס עברי לסדר-דפוס עברי רעהו - שלום ולהתקרא!
Abusive comment hidden. (Show it anyway.)
Login to comment.
Email This Post to a Friend
"Oded Ezer's Hebrew Typography Art: Tybrid."

Separate multiple emails with a comma. Limit 5.

 

Success! Your email has been sent!

close window

This website uses cookies.

This website uses cookies to improve user experience. By using this website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

I agree
 
Learn More