Oded Ezer's Hebrew Typography Art: Tybrid.

Israeli typographer Oded Ezer, whose work Typosperma was featured on Neatorama before, had come up with a new project: Tybrid, using Hebrew letters.

Link - Thanks Oded!


Newest 3
Newest 3 Comments

לכבוד מר עודד עזר מכובדי, הינה קרה מיקרי וניתקלתי ברישום שלך על דף רשת האינטרנט ומיד היזדקרה לעומתי מילת "סדר-דפוס עברי מובהק" שאכן הרעידה בי את אמות-הסיפים, כי, ניתנת האמת להיאמר, חרף היעדרותי, משום-מה, מן המולדת, מזה כעת כבר שישים-ואחת שנה, ועל-אף מגוריי הממושכים פה באר"הב, כזה בדיוק הייתי אני, בנוסף על תפקידי בהוראת שבע שפות, זאת בתור פרופסור למדעי-הרוח, מזה זמן ועידן, בטרם פרישתי לגימלאות עקב גילי המתקדם ובגלל היותי על סף סגיאות-הנהור, זאת ועוד: לקותי בנכות - לא עליך! - אלא שבמיקרה שלי קיימתי את סדנתי שלי לתיסדור-דפוס עברי ורב-לשוני לא שם אצלכם אלא כאן על נהרות נכר - אך מכל-מקום לידיעתך שלא מתחרה אני לך, חלילה, ולא בטיח, ותסלח לי בכלל על שהילאיתיך בזה בסיפור ישן-נושן שכזה, שגם איננו בעצם אלא הקדמה. מה שבאמת היה בדעתי לשאול אותך הוא זה:: מאחר שאת סיפרי החדש על הוויותיי וחוויותי שחוויתין בעת התרתמותי, בנעוריי במולדת, למשימות כאלו מרסקות-איבריי אף מרוממות-רוחי במחתרת, בסביבות-שנות-הארבעים - יצירה שהיא די משמעותית גם ובעיקר מבחינה תולדותית גרידא ושחוששני בכנות מלהשהות את הוצאתה לאור עד למלאות לי מאה ועשרים, או לחילופין מלהפקירה ומלהניח לה כי ייסתם עליה הגולל בבוא-עיתי - חיברתיו (כלומר את הספר, נושא הכותרת: מעללי חביב -בביתיים רפות -אף דגושות בהתבקש הדבר - במערכות ה"לבב" - בעברית שמקור מחצבתי היא, הייחודי בה"א הידיעה, כראוי וכיאות - על אפה ועל חמתה של המציאות האמריקאית, שבה לא יכירנה מקומה של העברית כמלוא-הנימה, ויהי מה!!
והינה, נוכח היותי מנוע, בעיקבות נכותי, מלערוך מסעות כלשהם ארצה על מנת לבוא בדברים שם עם מו"לים עבריים מיועדים לספר שמדובר בו, לכן נחלתי די מנות-אכזבה ותיסכול תוך כדי שפע מאמציי המאומצים, האדירים, הרצופים, ושעלו עד-כה בתוהו, לאתר מו"ל מתאים כלשהו בדרך זו או אחרת - ומכאן האתנע גם לפנייתי זו הנוכחיתאליך, ברשותך האדיבה. סיומו של דבר וסיכומו
. על כל שמץ שימצו של רמז חיובי מצידך בהקשר למבוקשי הנ"ל, זה שנתונים ומסורים לו עתה רוב מעייניי ואף עיתותיי - אהיה אסיר-תודה לך עד-למאד. והריני, תוך-כדי תוחלתי זו הדרוכה לקראת-דברך כי יגיעני בהקדם המירבי, באותיות עבריות של קידוש-לבנה - זאת בשל חשיכות-ראותי, אנא! - ובאמצעות הדו"אל החוזר, לפי מעני שלמעלן -שלך בברכה נאמנה וידידותית, חביב - חזק
נ "ב: מה זה "תיבריד" כי אדע? מאת סדר-דפוס עברי לסדר-דפוס עברי רעהו - שלום ולהתקרא!
Abusive comment hidden. (Show it anyway.)
Login to comment.
Email This Post to a Friend
"Oded Ezer's Hebrew Typography Art: Tybrid."

Separate multiple emails with a comma. Limit 5.

 

Success! Your email has been sent!

close window
X

This website uses cookies.

This website uses cookies to improve user experience. By using this website you consent to all cookies in accordance with our Privacy Policy.

I agree
 
Learn More